Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

TILAUSAJOKULJETTAJAT RY
SÄÄNNÖT 13.10.2014


I NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI


1 §
Yhdistyksen nimi on Tilausajokuljettajat r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen kieli
on suomi.


II YHDISTYKSEN TARKOITUS JA SEN TOTEUTTAMINEN


2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on parantaa tilausajojen parissa työskentelevien linja-autonkuljettajien
ammattitaitoa, arvostusta, vapaa-ajanviettomahdollisuuksia ja linja-autojen tilausliikenteen laatua sekä
asiakaspalvelua.


3 §
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:
1. Tarjoamalla jäsenilleen
• koulutustoimintaa
• kokous- ja esitelmätilaisuuksia
• muuta samantapaista toimintaa yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi sekä harjoittaa
tiedotustoimintaa.
2. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankkia varoja järjestämällä arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä
3. Yhdistys voi hankkia omistukseensa kiinteää ja irtainta omaisuutta, sekä arvopapereita.
4. Yhdistys on epäpoliittinen, eikä toimi työmarkkinajärjestönä.


III YHDISTYKSEN TOIMIVAT JÄSENET, ELÄKELÄISJÄSENET, KUNNIAJÄSENET JA KANNATUSJÄSENET


4 §
Yhdistyksen toimivaksi jäseneksi voidaan hyväksyä hyvämaineinen linja-auton tilausajokuljettajana toimiva
vakituisesti Suomessa asuva henkilö.
Toimivaksi jäseneksi pyrkivää on suositeltava yksi yhdistyksen toimiva jäsen, ja hallitus päättää jäseneksi
hyväksymisestä. Uusien jäsenten hyväksyminen voidaan alistaa alueosastojen hallitusten tehtäväksi. Päätös
jäseneksi ottamisesta on tehtävä vähintään kolme viidesosan (3/5) ääntenenemmistöllä hallituksen kokouksessa
annetuista äänistä.
Yhdistyksen toimivan jäsenen siirtyessä vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeelle, hän voi halutessaan, ja
hallituksen hyväksynnällä, siirtyä eläkeläisjäseneksi.
Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua pitkäaikainen yhdistyksen jäsen, joka on erityisen ansiokkaasti ja
pitkäjänteisesti edistänyt yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusta.Kunniajäseneksi kutsumisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa yksimielisellä päätöksellä. Asiasta on
mainittava sääntöjen mukaisesti julkaistavassa kokouskutsussa. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.
Kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen
toimintaa. Kannatusjäsenet hyväksyy hallitus yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

5 §
Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka
- laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen. Mikäli kuluvan vuoden jäsenmaksua ei ole suoritettu 30.6 mennessä,
jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä.
- esiintyy tai toimii yhdistyksen sääntöjen tai tarkoitusperien vastaisesti
Päätös erottamisesta on tehtävä yksinkertaisella ääntenenemmistöllä hallituksen kokouksessa annetuista
äänistä. Erotettu voi valittaa hallituksen päätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättämällä kirjallisen valituksen
hallituksen puheenjohtajalle 14 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Erottamispäätös astuu
voimaan heti, kun yhdistyksen kokous on sen yksinkertaisella ääntenenemmistöllä vahvistanut. Asiasta on
tällöin mainittava sääntöjen mukaisesti julkaistavassa kokouskutsussa. Äänestys on toimitettava umpilipuin.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä tekemällä siitä kirjallinen ilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.
Jäsen voi ilmoittaa erostaan myös yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenen pyytäessä eroa
yhdistyksestä, astuu ero voimaan heti ilmoituksen tultua yhdistyksen hallituksen tietoon.


IV JÄSENMAKSUT


6 §
Liittyessään on toimivan jäsenen suoritettava yhdistykselle liittymismaksu, sekä vuosittain jäsenmaksu.
Maksujen suuruudesta päättää vuosittain syyskokous. Kannatusjäseniltä peritään vuosittain
kannatusjäsenmaksu, mutta ei peritä liittymismaksua.


V YHDISTYKSEN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET


7 §
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja
syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja ajan määrää hallitus.
Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten hallitukselta
kirjallisesti pyytää. Jälkimmäisessä tapauksessa tulee yhdistyksen kokoontua kuuden (6) viikon kuluessa edellä
mainitun kirjallisen pyynnön jättämisestä.
Varsinaisissa ja ylimääräisissä kokouksissa käsitellään ainoastaan kokouskutsussa mainitut asiat, mukaan lukien
asiat, jotka yksi tai useampi yhdistyksen äänivaltainen jäsen on jättänyt yhdistyksen hallitukselle kokoukseen
vietäväksi vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokouspäivää. Muissa asioissa älköön tehtäkö päätöstä, ellei
yhdistyksen kokous asiassa suoritetun keskustelun jälkeen yksimielisesti julista asiaa kiireelliseksi, ottaen
huomioon yhdistyslain 24 §:n

8 §
Kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli asian ratkaisemisesta ei näissä 
säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, samoin 
umpilippuäänestyksissä. Muissa tapauksissa äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.
Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on jokaisella toimivalla jäsenellä ja kunniajäsenellä, kullakin yksi ääni. 
Jäsenellä, joka laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen ei kuitenkaan ole äänioikeutta kyseisenä kalenterivuonna 
jäsenmaksun maksamiseen saakka. Kannatusjäsenillä ja eläkeläisjäsenillä ei ole äänioikeutta. Valtakirjalla ei saa 
äänestää.


9 §
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään kymmenen (10) päivää ennen
kokousta lehti-ilmoituksella, yhdistyksen omassa lehdessä tai lähettämällä kutsu kirjeitse tai sähköpostitse
yhdistyksen kaikille jäsenille.

10 §
Kevätkokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa
d) kaksi ääntenlaskijaa
3. Tarkistetaan yhdistyksen ääniluettelo, sekä todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosikertomus edelliseltä toimintavuodelta.
5. Esitetään tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä tilikaudelta, sekä hyväksytään tilinpäätös.
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille.
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut tai yksimielisesti kiireelliseksi julistetut asiat, kuitenkin huomioon
ottaen näiden sääntöjen seitsemännen (7) pykälän määräykset.
8. Kokouksen päättäminen.

11 §
Syyskokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa
d) kaksi ääntenlaskijaa
3. Tarkistetaan yhdistyksen ääniluettelo, sekä todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Vahvistetaan tulevaksi toimintavuodeksi a) hallituksen laatima toimintasuunnitelma
b) hallituksen laatima tulo- ja menoarvioehdotus
c) liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruudet
5. Valitaan joka toinen vuosi Tilausajokuljettajat ry:n puheenjohtaja seuraavalle kaksi vuotiskaudelle. Sama
puheenjohtaja voidaan valita uudelleen neljä kertaa peräkkäin ( yhteensä kahdeksan ( 8) vuotta ).
6. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle, sekä neljä (4) varajäsentä. Hallituksen jäsen
voidaan valita uudelleen neljä kertaa peräkkäin ( yhteensä kahdeksan (8) vuotta ).
7. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja.
8. Päätetään, missä lehdessä kokouskutsut ja tiedonannot saatetaan jäsenten tiedoksi tulevana vuonna, tai
saatetaanko ne tiedoksi kirjeitse tai sähköpostitse.
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut tai yksimielisesti kiireelliseksi julistetut asiat, kuitenkin huomioon
ottaen näiden sääntöjen seitsemännen (7) pykälän määräykset.
10. Kokouksen päättäminen.

VI YHDISTYKSEN HALLINTO

12 §
Yhdistyksen toiminnasta ja sen talouden hoidosta, sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa syyskokouksen
valitsema hallitus.
Yhdistyksen asioita hoitaa sääntömääräisten kokousten välisenä aikana hallitus. Siihen kuuluu
sääntömääräisessä syyskokouksessa valittu yhdistyksen puheenjohtaja, joka toimii hallituksen puheenjohtajana,
sekä samoin sääntömääräisessä syyskokouksessa valitut kahdeksan varsinaista (8) ja neljä (4) varajäsentä.
Puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta (2), varsinaisten jäsenten kaksi vuotta (2) ja varajäsenten yksi vuosi
(1). Varsinaisista jäsenistä neljä (4) on vuosittain erovuorossa. Näiden sääntöjen vahvistamisen jälkeen
ensimmäiset erovuoroiset hallituksen jäsenet määrätään arvalla.
Hallitus valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan, sekä sihteerin ja taloudenhoitajan keskuudestaan tai
jäsenistön piiristä. Taloudenhoitaja ja kirjanpitäjä voidaan valita myös yhdistyksen ulkopuolelta ottaen
huomioon ammattitaitovaatimukset.
Hallitus on päätösvaltainen, kun sen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä muuta jäsentä
ovat läsnä.
Hallitukseen kuuluu:
- yhdistyksen puheenjohtaja
- kahdeksan muuta varsinaista jäsentä sekä neljä varajäsentä. Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt, hoitaa
tehtävää varajäsen.
Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan:
- varapuheenjohtajan
- sihteerin
- taloudenhoitajan
- muita virkailijoita tarpeen mukaanHallitus voi valita avukseen toimikuntia tai toimihenkilöitä, jotka se katsoo tarpeelliseksi.


13 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai hänen toimeksiannostaan, ja on päätösvaltainen, kun vähintään
neljä sen jäsentä, sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on saapuvilla. 
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan 
mielipide, henkilövalinnoissa kuitenkin arpa.
Puheenjohtajan ollessa estynyt hoitamaan tehtäviään, toimii varapuheenjohtaja hänen sijaisenaan. Mikäli 
hänelläkin on este, hoitaa hallituksen määräämä hallituksen jäsen puheenjohtajan tehtäviä.
Yhdistyksen nimen kirjoittaa aina puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa.
Hallituksen tehtäviä ovat:

1. Toimia yhdistyksen ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että yhdistyksen tarkoituksen ja
tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti
2. Olla vastuussa yhdistyksen toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.
3. Suunnitella ja kehittää yhdistyksen kokonaistoimintaa, sekä johtaa sitä tarkoituksen ja tavoitteiden
mukaisesti.
4. Vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan, sekä valita tarvittavat toimikunnat ja toimihenkilöt suorittamaan niille
määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä.
5. Vastata yhdistyksen ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
6. Vastata yhdistyksen kokouksen antamista velvoitteista.
7. Pitää jäsenluetteloa yhdistyksen jäsenistä.
8. Hoitaa yhdistyksen taloutta.
9. Hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa.
10. Hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet sääntöjen mukaisesti.
11. Luovuttaa tilit toiminnantarkastajalle viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan
tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.
12. Ryhtyä kaikkiin niihin toimiin, joita yhdistyksen etu vaatii.

14 §
Yhdistyksen toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi.

VII MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

15 §
Yhdistyksen jäsen saa kuulua samanaikaisesti muihin vastaaviin yhdistyksin.

16 §
Yhdistyksen keskuudessa voidaan perustaa rekisteröimättömiä jaostoja herättämään harrastusta yhdistyksen
tarkoitusperien ja pyrkimysten eteenpäin viemiseksi. Jaostojen perustamisen hyväksyy hallitus, jolle jaostot ovat
myös vastuussa toimistaan.

17 §
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous.
Ollakseen päteviä on päätösten saatava läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten kolme neljäsosan (3/4)
ääntenenemmistön kannatus kahdessa perättäisessä, vähintään neljäntoista (14) päivän välein pidetyssä
kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta.

18 §
Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden välein, pidetyssä
yhdistyksen kokouksessa. Päätöksen on saatava molemmissa kokouksissa neljä viidesosan (4/5) kannatus
äänestyksessä annetuista äänistä.

19 §
Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen jäljellä olevat varat johonkin linja-automatkailua edistävään
tarkoitukseen. Varojen jaosta päättää purkupäätöksen tehnyt jälkimmäinen kokous yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä.

20 §
Muutoin noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain säännöksiä.

21 §
Tällä sääntömuutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia.

Tilausajokuljettajat ry