Alueosastojen säännöt

TILAUSAJOKULJETTAJAT ry ALUEOSASTOJEN SÄÄNNÖT


HELSINKI FIN 16.11.1994

Kunkin alueosaston nimi on Tilausajokuljettajat ry:n hallituksen hyväksymä alueellinen nimi. Näissä säännöissä siitä käytetään nimeä osasto. Tilausajokuljettajat ry:tä nimitetään näissä säännöissä yhdistykseksi.

Alueosaston tarkoituksena on yhdistyksen hallituksen kanssa yhteistyössä parantaa linja-autoliikenteen tilausajossa toimivien kuljettajien linja-automatkailun tietoja ja taitoja, sekä järjestää vapaa-ajan toimintaa paikallisella tasolla.

Tarkoitustaan alueosasto toteuttaa:

1. Tarjoamalla jäsenilleen

-koulutustoimintaa

-kokous- ja esitelmätilaisuuksia

-muuta samantapaista toimintaa alueosaston tarkoitusperien toteuttamiseksi.

2. Toimintansa tukemiseksi alueosasto voi hankkia varoja järjestämällä arpajaisia, alaan liittyviä kilpailuja ja harjoittamalla myyntitoimintaa jäsenilleen ja yleisölle järjestetyissä tilaisuuksissa. Myyntitoimintaan on saatava yhdistyksen hallituksen lupa.

3. Alueosasto voi hankkia omistukseensa kiinteää ja irtainta omaisuutta, sekäarvopapereita.

4. Alueosasto on epäpoliittinen, eikä toimi työmarkkinajärjestönä.

Alueosaston jäseniä ovat kaikki yhdistyksen jäsenet, jotka ovat hakeneet ja saaneet ko. alueen jäsenyyden.


Alueosaston hallitus voi esittää yhdistyksen jäsenen erottamista, joka esiintyy tai toimii yhdistyksen sääntöjen tai tarkoitusperien vastaisesti. Päätös erottamisesityksestä on tehtävä yksinkertaisella ääntenenemmistöllä hallituksen kaikista jäsenistä. Äänestys on toimitettava umpilipuin.


Alueosastot eivät saa periä jäsenmaksua jäseniltään.


Alueosasto pitää vuosittain yhden vuosikokouksen ennen helmikuun 15. päivää. Kokouksen ajankohdan ja paikan määrää alueosaston hallitus.

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi (1/10) alueosaston äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten hallitukselta kirjallisesti pyytää. Jälkimmäisessä tapauksessa tulee alueosaston kokoontua kuuden (6) viikon kuluessa edellä mainitun kirjallisen pyynnön jättämisestä.

Vuosikokouksessa ja ylimääräisissä kokouksissa käsitellään ainoastaan kokouskutsussa mainitut asiat, mukaan lukien asiat, jotka yksi tai useampi alueosaston äänivaltainen jäsen on jättänyt alueosaston hallitukselle kokoukseen vietäväksi vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokouspäivää. Muissa asioissa älköön tehtäkö päätöstä, ellei kokous asiassa suoritetun keskustelun jälkeen yksimielisesti julista asiaa kiireelliseksi.

Kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä mikäli asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan, vaali ratkaistaan arvalla, samoin umpilippuäänestyksissä. Muissa tapauksissa äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Äänioikeus alueosaston kokouksessa on jokaisella jäsenellä, kullakin yksi ääni. Jäsenellä, joka on laiminlyönyt yli 12 kuukauden ajan jäsenmaksun suorittamisen, ei kuitenkaan ole äänioikeutta. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Kutsu vuosikokoukseen ja ylimääräiseen kokoukseen tulee lähettää kaikille jäsenille postitse tai sähköpostitse tai muulla sähköisesti toimitetulla tavalla jäsenrekisterissä olevaan yhteystietoon.

Kokouskutsu on oltava jäsenillä seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

10§

Vuosikokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Tarkistetaan alueosaston ääniluettelo, sekä todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

e) kaksi pöytäkirjantarkastajaa

d) kaksi ääntenlaskijaa

4. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä vuodelta.

5. Esitetään tilinpitäjän laatima kertomus edelliseltä tilikaudelta, sekä hyväksytään tilinpäätös.

6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille.

7. Vahvistetaan kuluvaksi toimintavuodeksi

a) hallituksen laatima toimintasuunnitelma

b) hallituksen laatima tulo- ja menoarvioesitys

8. Valitaan alueosaston puheenjohtaja kuluvaksi vuodeksi.

9. Valitaan alueosaston varapuheenjohtaja kuluvaksi vuodeksi.

10. Valitaan kolme hallituksen jäsentä sekä vähintään kaksi varajäsentä.

11. Valitaan tilinpitäjä, joka on vastuussa toimistaan alueosaston hallitukselle.

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut tai yksimielisesti kiireelliseksi julistetut asiat, kuitenkin huomioon ottaen näiden sääntöjen seitsemännen (7) pykälän määräykset.

13. Kokouksen päättäminen.

11§

Alueosaston toiminnasta ja sen taloudenhoidosta, sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa vuosikokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu:

-alueosaston puheenjohtaja

-alueosaston varapuheenjohtaja

-hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet.

Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan:

-sihteerin

-muita toimikuntia tai toimihenkilöitä tarpeen mukaan.

12§

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai hänen toimeksiannostaan, ja on päätösvaltainen, kun kaksi sen jäsentä tai varajäsentä, sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat saapuvilla. Puheenjohtajan ollessa estynyt hoitamaan tehtäviään, toimii varapuheenjohtaja hänen sijaisenaan.

Alueosaston nimen kirjoittavat aina puheenjohtaja, tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

Hallituksen tehtävät ovat:

1. Toimia alueosaston ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että alueosaston tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.

2. Olla vastuussa alueosaston toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti, sekä yhdistyksen kokousten ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

3. Suunnitella ja kehittää alueosaston kokonaistoimintaa,

sekä johtaa sitä tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.

4. Vahvistaa tehtäväjako keskuudessaan, sekä valita tarvittavat toimikunnat ja toimihenkilöt suorittamaan niille määrättyjä aluehallitukselle vastuullisia tehtäviä.

5. Vastata alueosaston ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.

6. Vastata alueosaston kokouksen antamista velvoitteista.

7. Pitää jäsenluetteloa alueosaston jäsenistä.

8. Hoitaa alueosaston taloutta.

9. Hoitaa alueosaston tiedotustoimintaa.

10. Luovuttaa alueosaston tilinpäätös ja toimintakertomus yhdistyksen hallitukselle helmikuun 20. päivään mennessä.

11. Ryhtyä kaikkiin niihin toimiin, joita alueosaston etu vaatii.

13§

Alueosaston toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi

14§

Alueosastot toimivat yhdistyksen hallituksen valvonnassa.

15§

Alueosaston jäsen saa kuulua samanaikaisesti muihin vastaaviin yhdistyksiin, ei kuitenkaan muihin yhdistyksen alueosastoihin.

16§

Alueosaston keskuudessa voidaan perustaa jaostoja herättämään harrastusta alueosaston tarkoitusperien ja pyrkimysten eteenpäin viemiseksi. Jaostojen perustamisen hyväksyy hallitus, jolle ovat myös vastuussa toimistaan.

17§

Näiden sääntöjen muuttamisesta ja vahvistamisesta päättää yhdistyksen kokous. Ollakseen päteviä, on päätösten saatava läsnäolevien äänioikeutettujen jäsenten kolme neljäsosan (3/4) ääntenenemmistön kannatus yhdistyksen kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen alueosastosääntöjen muuttamisesta.

18§

Alueosaston purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden välein, pidetyssä kokouksessa. Päätöksen on saatava molemmissa kokouksissa neljä viidesosan (4/5) kannatus äänestyksessä annetuista äänistä.

19§

Alueosaston purkautuessa luovutetaan sen jäljellä olevat varat yhdistyksen käyttöön.

20§

Muutoin noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain säännöksiä sekä yhdistyksen sääntöjä.

HALLITUS JA SÄÄNTÖTYÖRYHMÄ

Säännöt on hyväksytty yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 16.11.1994.

Sääntöjä korjattu yhdistyksen vuosikokouksessa 11.02.1995.

Sääntöjä korjattu yhdistyksen syyskokouksessa 27.10.1996

Sääntöjä korjattu yhdistyksen hallituksen kokouksessa 23.4.2020