Yhdistyksen säännöt

TILAUSAJOKULJETTAJAT RY
SÄÄNNÖT 13.10.2014


I NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI


1 §
Yhdistyksen nimi on Tilausajokuljettajat r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.


II YHDISTYKSEN TARKOITUS JA SEN TOTEUTTAMINEN


2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on parantaa tilausajojen parissa työskentelevien linja-autonkuljettajien ammattitaitoa, arvostusta, vapaa-ajanviettomahdollisuuksia ja linja-autojen tilausliikenteen laatua sekä asiakaspalvelua.


3 §
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:
1. Tarjoamalla jäsenilleen
• koulutustoimintaa
• kokous- ja esitelmätilaisuuksia
• muuta samantapaista toimintaa yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi sekä harjoittaa
tiedotustoimintaa.
2. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankkia varoja järjestämällä arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä
3. Yhdistys voi hankkia omistukseensa kiinteää ja irtainta omaisuutta, sekä arvopapereita.
4. Yhdistys on epäpoliittinen, eikä toimi työmarkkinajärjestönä.


III YHDISTYKSEN TOIMIVAT JÄSENET, ELÄKELÄISJÄSENET, KUNNIAJÄSENET JA KANNATUSJÄSENET


4 §
Yhdistyksen toimivaksi jäseneksi voidaan hyväksyä hyvämaineinen linja-auton tilausajokuljettajana toimiva vakituisesti Suomessa asuva henkilö.
Toimivaksi jäseneksi pyrkivää on suositeltava yksi yhdistyksen toimiva jäsen, ja hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä. Uusien jäsenten hyväksyminen voidaan alistaa alueosastojen hallitusten tehtäväksi. Päätös jäseneksi ottamisesta on tehtävä vähintään kolme viidesosan (3/5) ääntenenemmistöllä hallituksen kokouksessa annetuista äänistä.
Yhdistyksen toimivan jäsenen siirtyessä vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeelle, hän voi halutessaan, ja hallituksen hyväksynnällä, siirtyä eläkeläisjäseneksi.
Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua pitkäaikainen yhdistyksen jäsen, joka on erityisen ansiokkaasti ja pitkäjänteisesti edistänyt yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusta. Kunniajäseneksi kutsumisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa yksimielisellä päätöksellä. Asiasta on
mainittava sääntöjen mukaisesti julkaistavassa kokouskutsussa. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.
Kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsenet hyväksyy hallitus yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

5 §
Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka
- laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen. Mikäli kuluvan vuoden jäsenmaksua ei ole suoritettu 30.6. mennessä, jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä.
- esiintyy tai toimii yhdistyksen sääntöjen tai tarkoitusperien vastaisesti
Päätös erottamisesta on tehtävä yksinkertaisella ääntenenemmistöllä hallituksen kokouksessa annetuista äänistä. Erotettu voi valittaa hallituksen päätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättämällä kirjallisen valituksen hallituksen puheenjohtajalle 14 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Erottamispäätös astuu voimaan heti, kun yhdistyksen kokous on sen yksinkertaisella ääntenenemmistöllä vahvistanut. Asiasta on tällöin mainittava sääntöjen mukaisesti julkaistavassa kokouskutsussa. Äänestys on toimitettava umpilipuin.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä tekemällä siitä kirjallinen ilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.
Jäsen voi ilmoittaa erostaan myös yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenen pyytäessä eroa yhdistyksestä, astuu ero voimaan heti ilmoituksen tultua yhdistyksen hallituksen tietoon.


IV JÄSENMAKSUT


6 §
Liittyessään on toimivan jäsenen suoritettava yhdistykselle liittymismaksu, sekä vuosittain jäsenmaksu.
Maksujen suuruudesta päättää vuosittain syyskokous. Kannatusjäseniltä peritään vuosittain
kannatusjäsenmaksu, mutta ei peritä liittymismaksua.


V YHDISTYKSEN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET


7 §
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja ajan määrää hallitus.
Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten hallitukselta kirjallisesti pyytää. Jälkimmäisessä tapauksessa tulee yhdistyksen kokoontua kuuden (6) viikon kuluessa edellä mainitun kirjallisen pyynnön jättämisestä.
Varsinaisissa ja ylimääräisissä kokouksissa käsitellään ainoastaan kokouskutsussa mainitut asiat, mukaan lukien asiat, jotka yksi tai useampi yhdistyksen äänivaltainen jäsen on jättänyt yhdistyksen hallitukselle kokoukseen vietäväksi vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokouspäivää. Muissa asioissa älköön tehtäkö päätöstä, ellei yhdistyksen kokous asiassa suoritetun keskustelun jälkeen yksimielisesti julista asiaa kiireelliseksi, ottaen
huomioon yhdistyslain 24 §:n.

8 §
Kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, samoin umpilippuäänestyksissä. Muissa tapauksissa äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.
Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on jokaisella toimivalla jäsenellä ja kunniajäsenellä, kullakin yksi ääni.
Jäsenellä, joka laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen ei kuitenkaan ole äänioikeutta kyseisenä kalenterivuonna jäsenmaksun maksamiseen saakka. Kannatusjäsenillä ja eläkeläisjäsenillä ei ole äänioikeutta. Valtakirjalla ei saa äänestää.


9 §
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta lehti-ilmoituksella, yhdistyksen omassa lehdessä tai lähettämällä kutsu kirjeitse tai sähköpostitse yhdistyksen kaikille jäsenille.

10 §
Kevätkokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa
d) kaksi ääntenlaskijaa
3. Tarkistetaan yhdistyksen ääniluettelo, sekä todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosikertomus edelliseltä toimintavuodelta.
5. Esitetään tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä tilikaudelta, sekä hyväksytään tilinpäätös.
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille.
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut tai yksimielisesti kiireelliseksi julistetut asiat, kuitenkin huomioon ottaen näiden sääntöjen seitsemännen (7) pykälän määräykset.
8. Kokouksen päättäminen.

11 §
Syyskokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa
d) kaksi ääntenlaskijaa
3. Tarkistetaan yhdistyksen ääniluettelo, sekä todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Vahvistetaan tulevaksi toimintavuodeksi a) hallituksen laatima toimintasuunnitelma
b) hallituksen laatima tulo- ja menoarvioehdotus
c) liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruudet
5. Valitaan joka toinen vuosi Tilausajokuljettajat ry:n puheenjohtaja seuraavalle kaksi vuotiskaudelle. Sama puheenjohtaja voidaan valita uudelleen neljä kertaa peräkkäin (yhteensä kahdeksan (8) vuotta).
6. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle, sekä neljä (4) varajäsentä. Hallituksen jäsen voidaan valita uudelleen neljä kertaa peräkkäin (yhteensä kahdeksan (8) vuotta).
7. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja.
8. Päätetään, missä lehdessä kokouskutsut ja tiedonannot saatetaan jäsenten tiedoksi tulevana vuonna, tai saatetaanko ne tiedoksi kirjeitse tai sähköpostitse.
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut tai yksimielisesti kiireelliseksi julistetut asiat, kuitenkin huomioon ottaen näiden sääntöjen seitsemännen (7) pykälän määräykset.
10. Kokouksen päättäminen.

VI YHDISTYKSEN HALLINTO

12 §
Yhdistyksen toiminnasta ja sen talouden hoidosta, sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa syyskokouksen valitsema hallitus.
Yhdistyksen asioita hoitaa sääntömääräisten kokousten välisenä aikana hallitus. Siihen kuuluu
sääntömääräisessä syyskokouksessa valittu yhdistyksen puheenjohtaja, joka toimii hallituksen puheenjohtajana, sekä samoin sääntömääräisessä syyskokouksessa valitut kahdeksan varsinaista (8) ja neljä (4) varajäsentä.
Puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta (2), varsinaisten jäsenten kaksi vuotta (2) ja varajäsenten yksi vuosi (1). Varsinaisista jäsenistä neljä (4) on vuosittain erovuorossa. Näiden sääntöjen vahvistamisen jälkeen ensimmäiset erovuoroiset hallituksen jäsenet määrätään arvalla.
Hallitus valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan, sekä sihteerin ja taloudenhoitajan keskuudestaan tai jäsenistön piiristä. Taloudenhoitaja ja kirjanpitäjä voidaan valita myös yhdistyksen ulkopuolelta ottaen huomioon ammattitaitovaatimukset.
Hallitus on päätösvaltainen, kun sen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä muuta jäsentä ovat läsnä.
Hallitukseen kuuluu:
- yhdistyksen puheenjohtaja
- kahdeksan muuta varsinaista jäsentä sekä neljä varajäsentä. Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt, hoitaa tehtävää varajäsen.
Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan:
- varapuheenjohtajan
- sihteerin
- taloudenhoitajan
- muita virkailijoita tarpeen mukaan. Hallitus voi valita avukseen toimikuntia tai toimihenkilöitä, jotka se katsoo tarpeelliseksi.


13 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai hänen toimeksiannostaan, ja on päätösvaltainen, kun vähintään neljä sen jäsentä, sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on saapuvilla.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, henkilövalinnoissa kuitenkin arpa.
Puheenjohtajan ollessa estynyt hoitamaan tehtäviään, toimii varapuheenjohtaja hänen sijaisenaan. Mikäli hänelläkin on este, hoitaa hallituksen määräämä hallituksen jäsen puheenjohtajan tehtäviä.
Yhdistyksen nimen kirjoittaa aina puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa.
Hallituksen tehtäviä ovat:

1. Toimia yhdistyksen ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että yhdistyksen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti
2. Olla vastuussa yhdistyksen toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.
3. Suunnitella ja kehittää yhdistyksen kokonaistoimintaa, sekä johtaa sitä tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.
4. Vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan, sekä valita tarvittavat toimikunnat ja toimihenkilöt suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä.
5. Vastata yhdistyksen ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
6. Vastata yhdistyksen kokouksen antamista velvoitteista.
7. Pitää jäsenluetteloa yhdistyksen jäsenistä.
8. Hoitaa yhdistyksen taloutta.
9. Hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa.
10. Hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet sääntöjen mukaisesti.
11. Luovuttaa tilit toiminnantarkastajalle viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.
12. Ryhtyä kaikkiin niihin toimiin, joita yhdistyksen etu vaatii.

14 §
Yhdistyksen toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi.

VII MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

15 §
Yhdistyksen jäsen saa kuulua samanaikaisesti muihin vastaaviin yhdistyksin.

16 §
Yhdistyksen keskuudessa voidaan perustaa rekisteröimättömiä jaostoja herättämään harrastusta yhdistyksen tarkoitusperien ja pyrkimysten eteenpäin viemiseksi. Jaostojen perustamisen hyväksyy hallitus, jolle jaostot ovat myös vastuussa toimistaan.

17 §
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous.
Ollakseen päteviä on päätösten saatava läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten kolme neljäsosan (3/4) ääntenenemmistön kannatus kahdessa perättäisessä, vähintään neljäntoista (14) päivän välein pidetyssä kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta.

18 §
Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden välein, pidetyssä yhdistyksen kokouksessa. Päätöksen on saatava molemmissa kokouksissa neljä viidesosan (4/5) kannatus äänestyksessä annetuista äänistä.

19 §
Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen jäljellä olevat varat johonkin linja-automatkailua edistävään tarkoitukseen. Varojen jaosta päättää purkupäätöksen tehnyt jälkimmäinen kokous yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

20 §
Muutoin noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain säännöksiä.

21 §
Tällä sääntömuutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia.

Tilausajokuljettajat ry